ผู้นำชุมชน
 
นายโกวิทย์ ล่าสี
ประธานชุมชนย่อยที่1
นายประพนธ์ ละอองศรี
ประธานชุมชนย่อยที่ 2
นางสาวพยุง ประทุมทอง
ประธานชุมชนย่อยที่ 3
นายพิศาล พุทธิพิพัฒน์ขจร
ประธานชุมชนย่อยที่ 4
นายมนัส พึ่งพา
ประธานชุมชนย่อยที่ 5
นายวิจิตต์ อุมา
ประธานชุมชนย่อยที่ 6
นายแต้ม สุทธา
ประธานชุมชนย่อยที่ 7
นายอำนาจ ปภาคีรี
ประธานชุมชนย่อยที่ 8
นางมยุรี อยู่บำรุง
ประธานชุมชนย่อยที่ 9
นายถวิล จันทร์พร
ประธานชุมชนย่อยที่ 10
นางรัมภา คำบุปผา
ประธานชุมชนย่อยที่ 11
นาง สาลี เหลืองอ่อน
ประธานชุมชนย่อยที่12
นางสาวพรพรรณ แซ่เอี๊ยว
ประธานชุมชนย่อยที่13
นาย สมชาย ทองดารา
ประธานชุมชนย่อยที่14
นายโสภี บุญญา
ประธานชุมชนย่อยที่ 15
นายณภัทร แสงอรุณ
ประธานชุมชนย่อยที่ 16