หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายชูเกียรติ นวลศรี
ปลัดเทศบาล
โทร. 033-001521 ต่อ 115
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
นางวัชรี บุญถนอม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 033- 001521 ต่อ 100
นางสาวเสาวนีย์ อิ่สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 033- 001521 ต่อ 102
นางสาวยุภาวดี เรืองศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 033-001521 ต่อ 106
นายนรานนท์ กุลวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 033- 001521 ต่อ 109
นายวันชัย ยกนาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 033- 001521 ต่อ 105