กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวยุภาวดี เรืองศรี
ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวศรีจักรี ศรีจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวเพ็ญนภา เกษเวียง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภาวิณีย์ สุดทิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรญา จันคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไกรศร อัศวไมตรี
พนักงานขับรถยนต์