กองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
นายนรานนท์ กุลวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
นายนัฐกรณ์ เก่งกาจ
นักวิชาการศึกษาปฏิปัติการ
นางสาวจิณห์นิภา ปิวจันทึก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวธนัชชา ด่วนภูษา
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งภิญญา วัวชะนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
นางสาวอรรอนงค์ อมรชัยธนานนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
นางสาวสายรุ้ง ชูสวัสดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางสาวสาวิตรี โทศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางสาวจุฑารัตน์ อยู่สบาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิปัติงาน
นายกิตติพล เมฆมหัศจรรย์
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
นางสาวอรวรรณ สุขวิวัฒน์
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
นางสาวพรพิมล พงษ์ชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและปัญชี
นางสาววรินลักขณ์ ชลพนารักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสิรี เสริมสุนทรศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีย์พร กตัญชลีกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนภาเพ็ญ คงสมุทร
ผู้ดูแลเด็ก
นางรุจิรา กลั่นแกล้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธีรนิตย์ จิระวนิชกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุษา นาสุริวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทนา น้อยน้ำเทียง
ผู้ดูแลเด็ก