สำนักปลัดเทศบาล
 
 
นางวัชรี บุญถนอม
หัวหน้าสำนักปล้ดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายณัฏฐ์ปภัส สายวงค์เปี้ย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวจิราพร อินต๊ะก๋อน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวจิตติยา กลัดเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุจันทรา วงษ์นอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบุษยา ขันทอง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปริญญา เทพสุขดี
นิติกรปฏิบัติการ
นายวุฒิศักดิ์ เพียรจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพิเชฐ ตราพระส่ำโรง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายณฐวัฒน์ วิเศษเธียรกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวกานต์ชนก วังหาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศิริพร อัศวไมตรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิชญา สุดทิด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิภาพร อุพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรัญญา จันคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายโกศล พริ้งปรานอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเมืองมนต์ เปียปาน
พนักงานขับรถยนต์
นายมานะ จงรุรอบ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเอมอร เรือนงาม
คนงานทั่วไป
นางวาสนา โสภี
คนงานทั่วไป