สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
นายสมยศ แพงศรี
ประธานสภา
นายสมยศ เรืองศรี
รองประธานสภา
นายไพรัช เรืองงาม
เลขานุการสภา
นายวัลลภ ลี้สกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประเสริฐ เอียวพิพัทธนากร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมเดช บุญลาภฉายแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบรรเจิด ไวดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเกียรติศักดิ์ ลี้สกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธวัชชัย จำปี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายโอภาส ผสมทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมบูรณ์ อินทมาพลอย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมชาย แก้วมุกดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2