ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp)
 
 
   
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองโพรง ถึงหมู่ ๑๐ (ต่อจากโครงการเดิม) (ชุมชนย่อยที่ ๑๒ บ้านชุมแสง) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
2 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตี๋ เตมีรัศมี (ต่อจากโครงการเดิม) (ชุมชนย่อยที่ ๑๓ บ้านชุมแสงพัฒนา) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใสก้อน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
5 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะท้ายประตูน้ำ หมู่ที่ ๖ ต.หมอนนาง - ต. ทุ่งขวาง (ชุมชนย่อยที่ ๘ บ้านหนองยาง) หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2565
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
8 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
9 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล จัดทำเอกสารทางด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
11 จ้างจัดทำและนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
12 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย(พนักงานประจำรถขยะ) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
13 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย(พนักงานประจำรถขยะ) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
14 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย(พนักงานประจำรถขยะ) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
15 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (พนักงานประจำรถขยะ) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
16 จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (พนักงานประจำรถขยะ) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
17 ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด ๑๐ ปอนด์ พร้อมเติมบรรจุถัง จำนวน ๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
18 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
19 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมอนนาง ม.๔ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565