วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   
 
 
 
 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหมอนนาง

            ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับ บริหารจัดการให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน 

    ยุทศาสตร์การพัฒนา

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

       ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    เป้าประสงค์

            ตำบลหมอนนาง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

3. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

4. การบริหารงานและปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีต่างๆเพื่อสืบสานวัฒนธรรม

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

    ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

3. ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย

4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน

5. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ

3. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

1. ร้อยละระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน

2. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก

3. ร้อยละของจำนวนอุบัติเหตุลดลง

4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

5. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

1. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ

2. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา              และวัฒนธรรม

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ             พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในการรณรงค์สร้างจิต                  สำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ

 

    ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ        ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อย    โอกาส

4. ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพ                การปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาสินค้าทางการเกษตร และสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน               ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น     ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ

 

 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 20:49 ผู้เขียนโดย admin