รายละเอียดชุมชน
     
รายละเอียดชุมชน ข้อมูล และรายละเอียดชุมชน
   
 
 
 
 

 

  เทศบาลตำบลหมอนนาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต จำนวน 12 หมู่บ้าน

 

 

ประชากร ทั้งสิ้น 13,583 คน  เป็นชาย 6,581 คน  หญิง 7,002 คน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้นำหมู่บ้าน

1

บ้านสวนใหม่

นายพงษ์ศักดิ์  หาญประสิทธิ์สกุล

2

บ้านหนองไทร

นายขจร  ไวดี

3

บ้านหนองพร้าว

นายสมหมาย  ผสมทรัพย์

4

บ้านทุ่งเหียง

นายทศพร  ลี้สกุล (กำนัน)

5

บ้านเหนือ

นางสาวธนพร  จันทร์งาม

6

บ้านหนองยาง

นายชำนาญ  เย็นขาว

7

บ้านเนินโรงหีบ

นายอาจหาญ  อนุกิตติคุณ

8

บ้านดงไม้ลาย

นางสาวกาญจนา  จุมพล

9

บ้านหมอนนาง

นายอนันต์  พงษ์สุวินัย

10

บ้านชุมแสง

นายสมบัติ  พุทธิพิพัฒน์ขจร

11

บ้านหนองผักบุ้งขัน

นายวัชระ  อินทมาพลอย

12

บ้านหนองแหน

นางมารศรี  ดาศิริ

 

    โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหมอนนาง ประกอบด้วย

    1. นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง              จำนวน   1   คน

    2. รองนายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง          จำนวน   2   คน

    3. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง    จำนวน   1   คน

    4. เลขานายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง         จำนวน   1   คน

    5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมอนนาง         จำนวน  12  คน

        ประชากร

    ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวมประชากร

1

บ้านสวนใหม่

326

416

409

825

2

บ้านหนองไทร

396

637

667

1,304

3

บ้านหนองพร้าว

324

422

450

872

4

บ้านทุ่งเหียง

938

1,205

1,378

2,583

5

บ้านเหนือ

261

364

392

756

6

บ้านหนองยาง

216

472

494

966

7

บ้านเนินโรงหีบ

315

398

451

849

8

บ้านดงไม้ลาย

352

457

478

935

9

บ้านหมอนนาง

164

236

234

470

10

บ้านชุมแสง

442

726

773

1,499

11

บ้านหนองผักบุ้งขัน

434

643

694

1,337

12

บ้านหนองแหน

329

605

582

1,187

รวม

4,497

6,581

7,002

13,583

 

    3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวมประชากร

เด็ก (ทารก – 9 ปี)

735

665

1,400

เด็กโต (10 – 14 ปี)

404

325

729

วัยรุ่น (15 – 19 ปี)

413

403

816

ผู้ใหญ่ (20 – 59 ปี)

3,829

3,958

7,787

คนชรา (60 ปีขึ้นไป)

1,200

1,651

2,851

รวม

6,581

7,002

13,583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 20:49 ผู้เขียนโดย admin